روش های مختلف مرمت

بازدید: 2618
ایجاد شده: 21:50:45 2019/08/10
به روز رسانی: 20:11:25 2022/05/09

مدت زمان تقریبی خواندن: 1 دقیقه

با توجه به مطالب گفته شده در مقاله قبلی در یلدامدتور با عنوان مرمت چیست، به این اصل که در طول تاریخ، در ابتدا به آثار تاریخی صرفا به عنوان یک اثر قدیمی که هدف از توجه به آن صرفا یادآوری از گذشته است، اشاره شد. اصالت شی در این زمان تشابه کالبد اثر با اصل اثر بوده است. در دوره های بعد، توجه به خلاقیت در مرمت آثار، روش‌های مختلفی را به وجود آورد که از جمله آن می‌توان به دوره‌های خِرَدگرایی، تاریخ گرایی، رومانتی سیسم، توجه عمیق به اندیشه تاریخ و آغاز حفاظت امروزی را نام برد. این نظریات تاریخی سبک‌های مختلف مرمت را به شکل امروزی کامل کرد و مورد توجه سازمان‌ها قرار گرفت و باعث بسط قوانین و آیین نامه های حفاظت و مرمت از آثار تاریخی، منشورها و معاهدات، همکاری‌های بین المللی، گروه‌ها و نهادهای با نفوذ در امر مرمت و تحولات جدید در این حوزه شد. در مقاله به تعریف روش‌های مختلف پرداخته شده و تلاش شده تا به اختصار روش های مورد استفاده در مرمت شرح داده شود.

الف- نوسازی (Renovation)

به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌شود، که ضمن حفاظت از کالبد بنا و شکل عناصر ساخته شده، فضای شهری قدیم سازمان، فضایی مربوطه را جهت استفاده بهینه در دوران معاصر، آماده سازی می کند. نوسازی بر حسب شدت مداخلات مورد نیاز به درجات مختلف زیر تقسیم می شود:

1- نگهداری (Preservation)

اگر فضای شهری عناصر کالبدی مناسبی جهت استفاده امروزی داشته باشد و نیازی به مداخله کالبدی نداشته باشد، تنها اقدام نگهداری است.

2- مرمت (Restoration)

اگر قسمتی از عناصر کالبدی فضای شهری تغییر یا  تخریب یافته باشد و کلیت خدشه دار شده فضای شهری بتواند با بازگرداندن به عناصر کالبدی شکل گذشته جبران پذیرد، اقدام مناسب مرمت شهری است. این عمل بر مبنای احترام به کیفیت قدیمی بنا و بر مستندات اصیل آن استوار است. (ماده 9 از قطعنامه ونیز)

3- احیا (Revitalization)

اگر چنانچه کالبد عناصر ساخته شده فضای شهری جهت اقدامات متنوع تکمیلی و بازگردانیدن حیات مجدد و زندگی در زمان معاصر نیازمند اقدامات تغییری به صورت حذف و اضافه کردن بخش هایی از سازمان کالبدی فضای شهری شهر کهن باشد، احیا مرمت صورت می پذیرد که می تواند به شکل به روز کردن (Adaptation) و یا تبدیل و دگرگونی (Conversion) فضای کهن شهری را معاصرسازی نماید.

خانه عامری ها در کاشان قبل از اجرای مرمت - عکس: کاشان آرت
خانه عامری ها در کاشان قبل از اجرای مرمت

ب- بهسازی (Improvement)

با تقویت جنبه های مثبت و تضعیف جنبه های منفی و با تاکید بر استفاده از امکانات بالقوه موجود در فضا صورت می پذیرد. به سلسله اقداماتی که به منظور بهبود فضای شهری به تنظیم کاربردی فعالیت های مظروف در کالبد فضای شهری صورت می پذیرد، اطلاق می گردد و شامل موارد زیر می شود:

1- حمایت (Protection)

جهت ایجاد شرایط مناسب به منظور حفظ و نگهداری مدام فضای شهری، تهیه و تدون قوانین، جلب حمایت های دولتی و تعیین حوزه های حفاظتی نیاز است.

2- بازیافت (Recuperation)

چنانچه جهت تنظیم فعالیت های موجود در فضای شهری کهن با حداقل هزینه ها و مداخلات، از حیات اجتماعی رفع خطر شده و نیروی حیاتی موجود در مجموعه باقی باشد، آن را بازیافت می گویند.

3- توان بخشی (Rehabilitation)

به معنای تجدید توان و حیات و حتی تجدید حیثیت یک مرکز فضای شهری کهن است. این اقدام با تزریق فعالیت های جدید به سبب تجدید حیات بافت کهن صورت می گیرد.

ج- بازسازی (Reconstruction)

چنانچه فرسودگی در عناصر ساخته شده شکلی و فعالیتی مخاطبین در فضای شهری هر دو نیاز به معاصرسازی داشته باشد، سازمان فضایی مربوطه در ظرف و مظروف نیازمند معاصرسازی موزونی است خلاق، که گذشته و آینده را به هم تعریف کند. این اقدامات بلندمدت می تواند شامل موارد زیر باشد:

1- تخریب (Demolition)

گاه برای محیا کردن مجموعه بافت شهری کهن و یکپارچه سازی سازمان فضایی موجود و بازگشت دادن کالبد فضای شهری به شکل شناخته شده قبلی آن صورت می پذیرد.

2- دوباره سازی (Rebuilding)

در جهت ساخت مجدد سازمان فضایی کالبدی قدیم، بر اساس آن طور که بوده است، انجام می شود. چهار روش، جهت اقدامات مرمت شهری از نوسازی، بهسازی و بازسازی انجام می شود:

الگو یابی مجدد (Remodeling)

در این روش سازمان فضایی می تواند شکل تازه ای بیابد و فعالیت تازه ای را سبب شود. در این روش الگوی کهن مدنظر است. اما بازگشت به همان الگو مورد نظر نیست. در الگوسازی مجدد ممکن است سابقه تاریخی مورد نظر قرار نگیرد. چون فضای شهری کهن می تواند در شکلی تازه وظیفه بهتری را بازی کند.

خانه عامری ها در کاشان بعد از اجرای مرمت - عکس: کاشان آرت
خانه عامری ها در کاشان بعد از اجرای مرمت

یکپارچه سازی و وحدت مجدد (Reintegration)

در این روش جهت از نو فعال شدن چون بخشی از سازمان فضایی موجود در عمل از چرخروابط فضایی وزیستی خارج شده باشد، نیاز است تا کل بافت کهن وحدت مجدد یافته و فضای شهری در کلیت شهری به صورت واحد استقرار یابد.

بیان متفاوت و موقعیت یابی دوباره (Restatement)

در معاصر کردن سازمان فضایی کهن، ارزش ها، هنجارها و رفتارهای شهری در قالبهای جدید، مورد نیاز است. با فعال کردن دوباره و برپا نگه داشتن وضعیت بافت که کارآیی سنتی خود را از دست داده باشد، فضای شهری به بسط پیرامون خویش بازمی‌گردد.

تجدید نسل و از نو سربرآوردن (Regeneration)

شباهت‌های ظاهری سازمان فضایی معاصر با فضای کهن، دلیل بر رفتارهای مناسب سازمان فضایی معاصر نیست. رفتارهای جدید شامل ناهنجاری‌هایی است که خود دارای شخصیتی مستقل و هویتی جداگانه باشد. در تعریف کلی مرمت شهری، تبیین گذشته است، در زمان حال و تعریف کالبد و فعالیتهای فضای شهری از نظر فرهنگی و معاصرسازی میراث به ثروتهای فرهنگی. در روند این معاصرسازی سازمان فضایی جدید منطبق با شرایط تازه و ویژگی های نو همگی در ایجاد روابط شهری جدید و تعریف دوبارۀ روابط شهری کهن مؤثر می افتد. مرمت شهری مداخله‌ای است که پایداری نظام شهری را مدد رساند.

روش های مختلف مرمت روش های مختلف مرمت روش های مختلف مرمت - مهين سرای راهب در کاشان - عکس: کاشان آرت 2022-05-09 20:11:25 در دوره های مختلف تاریخ توجه به خلاقیت در مرمت آثار روش‌های مختلف بوجود آمد. که از جمله آن می‌توان به دوره‌های خردگرایی، تاریخ گرایی، رومانتی سیسم، توجه به عمیق به اندیشه تاریخ و آغاز حفاظت امروزی را نام برد. این نظریات تاریخی سبک‌های مختلف مرمت را به اشکل امروزی تکامل کرد و مورد توجه سازمان‌ها و بسط قوانین و آیین نامه های حفاظت و مرمت از آثار تاریخی، منشورها و معاهدات و همکاری‌های بین المللی و گروه‌ها و نهادهای با نفوذ برای امر مرمت و تحولات جدید در این امر شد. که در اینجا به تعریف روش‌های مختلف پرداخته شده است. مرمت آثار, مرمت خانه های قدیمی, مرمت و معماری ایران, مرمت بناهای تاریخی, مرمت آثار تاریخی, مرمت میراث تاریخی, روش های مرمت, روش های مرمت بناهای تاریخی, روش های مرمت آثار تاریخی, روش های مرمت ابنیه, روش های مرمت ابنیه تاریخی, روش های مرمت ساختمان, روش های مرمتی, روش های مرمت بنا, روش های رایج مرمت بناهای تاریخی, انواع روش های مرمت, مرمت و نوسازی, مرمت و احیای ابنیه, مرمت و احیای بناهای تاریخی, مرمت و احیا, مرمت و بهسازی, مرمت و بازسازی بناهای تاریخی, مرمت و بازسازی, Iranwatching Barajin Salamat Road Qazvin, Qazvin Province, Iran. , info@iranwatching.com

دیدگاه‌ها

لینک دیدگاه پاسخ کاربر مهمان

کاربر مهمان

16:06:33 2020/06/20

بسیااار عالیی ممنون از سایت خوبتون خیلیی خوب بود

لینک دیدگاه پاسخ کاربر مهمان

کاربر مهمان

09:06:53 2021/06/22

لطفا منبع اين مطلب را ذكر كنيد.سپاس