تماس با ما

آدرس: استان قزوین- قزوین- دانشگاه آزاد قزوین- مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد قزوین- شرکت نوآوران نیک اندیش رای بنیان

شماره پشتیبانی واتساپ: 13579-82-0935 | برای پشتیبانی به واتساپ پیام دهید.

0