بازدید: 2645
ایجاد: 09:35:16 2021/01/28
بررسی: 21:41:21 2024/06/08

سند نارا یکی از منشورهایی است که در رابطه با اصالت در بناهای تاریخی نوشته شده است. این مفاد، جواب‌‌گوی عرصه‌ی در حال گسترش میراث فرهنگی در بافت‌های تاریخی هستند. این منشور در سال 1994 در نارای ژاپن جهت تدوین قوانین برای اصالت بافت تشکیل شد. برای آشنایی با این مفاد با یلدامدتور همراه باشید.

سخن آغازین

ما کارشناسان گرد آمده در نارا (ژاپن) مایل به ابراز تشکر از روح سخاوتمند و درایت مسئولین ژاپنی در فراهم آوردن اجتماعی به موقع هستیم، که این امکان ما را در به چالش کشاندن تفکر قراردادی در میدان حفاظت و جستجوی راه‌‌کارها و شیوه‌های گسترش بینش‌هایمان برای جلب احترام بیش‌تر به تنوع فرهنگی و میراثی در کار حفاظت یاری خواهد رساند. هم‌چنین مایل به ابراز قدردانی از چهارچوب گفتگوی فراهم آمده در جهت تمایل کمیته‌ی میراث جهانی در منور داشتن مفهوم اصالت با رعایت ارزش‌های فرهنگی اجتماعی کلیه‌ی جوامع به هنگام بررسی اموال فرهنگی پیشنهاد شده دارای ارزش‌های شاخص جهانی جهت ثبت در فهرست جهانی هستیم. سند نارا در ارتباط با اصالت در قالب روح منشور ونیز 1964 دریافت گردیده، بر آن اساس پایه گذاشته شده، و آن را گسترش می‌دهد و در پاسخ به دیدگاه در حال گسترش اهمیت‌ها و ارزش‌های میراث در دنیای معاصر ما می‌باشد. در جهانی که به طور فزاینده، تحت تاثیر نیروهای جهانی شدن و یکسان شدن می‌باشد و در جهانی که جستجو برای هویت فرهنگی گاه از طریق ملی‌گرایی تجاوزگر و سرکوب فرهنگ‌های کوچک‌تر دنبال می‌شود، سهم اساسی حاصله از ملاحظه اصالت در عمل حفاظت، این است که به حافظه‌ی جمعی بشریت ایضاع بخشیده، آن را روشن نماید.‌

تنوع فرهنگ‌ها و تنوع میراث فرهنگی

تنوع فرهنگ‌ها و میراث در جهان ما، منبع غیرقابل جایگزین از غنای معنوی و فکری برای بشریت است. حمایت و تقویت تنوع فرهنگی و میراث باید در جهان، به عنوان وجهی اساسی از مسیر تحول بشری به طور فعال ترغیب گردد. تنوع میراث فرهنگی که در زمان و مکان وجود دارد، نیازمند احترام به دیگر فرهنگ‌ها و دیگر وجوه نظام‌های اعتقادی آن‌ها است. هم‌چنین به احترام به دیگر فرهنگ‌ها و دیگر وجوه نظام‌های اعتقادی آن‌ها نیاز دارد و در مواردی که ارزش‌های فرهنگی به نظر آید، که در تضاد باشد، احترام به تنوع فرهنگی نیازمند به اعتراف به مشروعیت ارزش‌های فرهنگی تمام طرف‌های متقابل است.

تمام فرهنگ‌ها و جوامع در اشکال و شیوه‌های بیان ملموس و غیرملموسی ریشه دارند، که میراث آن‌ها را تشکیل داده و می‌باید مورد احترام قرار گیرد. تاکید بر این اصل اساسی یونسکو در این‌جا اهمیت دارد که می‌گوید میراث فرنگی هر یک، میراث فرهنگی همه است. مسئولیت میراث فرهنگی و مدیریت آن در درجه‌ی اول به عهده‌ی جامعه‌ی فرهنگی است که آن را تولید کرده است و متعاقب آن به عهده‌ی کسی است، که از آن مراقبت می‌کند. در هر حال علاوه بر این مسئولیت‌ها، پیوستگی به منشورها و معاهدات بین‌المللی شکل گرفته برای ‌حفاظت میراث فرهنگی نیز ملاحظات اصول و مسئولیت‌های منبعث از آن‌ها را الزام‌آور می‌سازد. موازنه‌ی نیازمندی‌های خاص آن‌ها با دیگر جوامع فرهنگی برای هر جامعه‌ای بسیار مطلوب است، مشروط بر این‌که دستیابی به این موازنه موجب تضعیف کردن ارزش‌های فرهنگی اساسی آن‌ها نشود. 

ارزش‌ها و اصالت 

حفاظت از میراث فرهنگی در تمام اشکال و دروه‌های تاریخی آن ریشه در ارزش‌های نشات گرفته از میراث دارد. توانایی ما در درک این ارزش‌ها تا حدی بستگی به آن میزان از منابع اطلاعاتی درباره‌ی آن ارزش‌ها دارد، که می‌تواند درک شده، صادق و درست باشد. معرفت و دریافت این منابع اطلاعاتی در ارتباط با ویژگی‌های اصلی و بعدی میراث فرهنگی و معنی آن، یک نیاز پایه‌ای برای ارزیابی تمام وجوه اصالت است. اصالتی که به این طریق مورد توجه قرار گرفته و در منشور ونیز مورد تایید قرار گرفته است، به عنوان عامل کیفیت بخش اصلی مرتبط به ارزش‌ها، ظاهر می‌گردد.

کنفرانس سند نارا در ژاپن
WORK SESSION DURING THE NARA CONFERENCE, HERB STOVEL, JEAN-LOUIS LUXEN, CHRISTINA
CAMERON. Image: Jean-Louis Luxen.
.عکسی از کنفرانس سند نارا که در آن هرب استول، ژان اوئیس لوکسن و کریستینا کمرون حاضر بودند

دریافت اصالت نقش اصلی در تمام مطالعات علمی میراث فرهنگی در حفاظت و برنامه‌ریزی مرمت و نیز در فرآیندهای ثبتی که برای کنوانسیون میراث جهانی و دیگر فهرست‌های جامع میراث فرهنگی و فهرست‌های جامع میراث فرهنگی به کار می‌رود، نقش مهمی ایفا می‌کند. تمام داوری‌ها، درباره‌ی ارزش‌ها منتسب به اموال فرهنگی و نیز وثوق منابع اطلاعاتی مرتبط ممکن است از فرهنگی به فرهنگ دیگر و حتی در دورن خود آن فرهنگ متفاوت باشد. از این‌رو امکان پایه‌گذاری داوری‌های ارزش‌ها و اصالت را نمی‌توان بر مبنای معیارهای ثابتی قرار داد. به عکس، احترام شایسته به تمام فرهنگ‌ها نیازمند آن است، که اموال میراثی در بسترهای فرهنگی متعلق به خودشان مورد بررسی و داوری قرار گیرند. از این رو حائز اهمیت و فوریت بسیار است، که در درون هر فرهنگی شناخت با طبیعت ویژه‌ی ارزش‌های فرهنگی‌اش و درستی و مورد وثوق بودن منابع اطلاعاتی مرتبط، تطبیق داده شود.

بسته به طبیعت میراث فرهنگی و بستر فرهنگی‌اش و تکامل آن در زمان، قضاوت‌های اصالت ممکن است، که به تنوع بسیاری از منابع اطلاعاتی پیوند داشته باشد. وجود منابع ممکن است مشتمل بر شکل، طرح، مواد و جوهر، استفاده و عملکرد سنت‌ها و تکنیک‌ها، موقعیت و محیط و روح و احساس و دیگر عوامل داخلی و خارجی باشد. استفاده از این منابع اجازه‌ی پروراندن ابعاد علمی، اجتماعی، تاریخی و هنری مشخصی از میراث فرهنگی تحت بررسی را می‌دهد‌.

ضمیمه

پیشنهادات تکمیلی پیشنهاد شده توسط "اچ. استول" نوشته شده است و اين نسخه‌ی نهايی سند نارا توسط مخبرين كنفرانس نارا، آقای "ريوموند لمير" و آقای "هرب استول" تدوين شده است. احترام به تنوع فرهنگی و میراث، نیازمند تلاش‌های آگاهانه برای جلوگیری از تحمیل دستورالعمل‌های مکانیکی و فرآیندهای استاندارد شده در مبادرت برای تعریف یا تعیین اصالت محوطه‌ها و آثار خاص و تلاش‌ها برای تعیین اصالت، به روش احترام‌ آمیز تنوع میراث و فرهنگ نیازمند برخوردهایی است، که فرهنگ‌ها را تشویق به اتخاذ روندهای تحلیلی و ابزارهای متناسب با طبیعت و نیازهای آن کند. یک چنین برخوردهایی ممکن است، وجوه مشترک متعددی به شرح زیر داشته باشد:

  • تلاش‌ها در جهت حصول اطمینان از اصالت‌، مستلزم به کارگیری و مساعدت فرارشته‌ای تمام تخصصی‌ها و دانش‌های در دسترس می‌باشد.
  • تلاش‌ها برای حصول اطمینان ارزش‌های منتسب، در حقیقت نمایانگر فرهنگ و تنوع علایق و ارزش‌های آن در محوطه‌ها و بناهای تاریخی خاص است.
  • انجام تلاش‌هایی برای مستند ساختن به طبیعت ویژه‌ی اصالت آثار و محوطه‌ها به طور روشن به عنوان رهنمودی عملی برای رفتار و مراقبت منظم آینده.
  • انجام تلاش‌هایی برای به روز آوردن ارزشیابی اصالت، در پرتو تغییرات ارزش‌ها و شرایط و حایز اهمیت است، که این تلاش‌ها در انجام رابطه با ارزش‌هایی وابسته مورد احترام قرار گیرد و تعیین آن‌ها مشتمل بر ساختن یک اتفاق نظر جامع و فرارشته‌ای در ارتباط با ارزش‌ها باشد.
  • این برخوردها نیز باید یک همکاری بین‌المللی میان تمام افراد علاقمند در زمینه حفاظت میراث فرهنگی به منظور پیش‌برد وجوه جهانی و دریافت تعاریف و ارزش‌های هر فرهنگ را داشته باشد.
  •  تداوم و توسعه‌ی گفتگو در مورد نواحی مختلف و فرهنگ‌های دنیا برای افزایش ارزش عملی توجه به اصالت در حفاظت میراث مشترک بشری یک امر ضروری است.
  • بالا بردن سطح آگاهی عمومی نسبت به این بعد اساسی میراث یک امر کاملا لازم به منظور رسیدن به اقدامات عینی برای پاسداری بقایای گذشته می‌باشد. این بدین معنی است، که افزایش درک بیشتر ارزش‌ها از طریق اموال فرهنگی و نیز اقدام به نقش این گونه بناها و محوطه‌های تاریخی که نقشی در جامعه معاصر دارند، نمایان‌گر می‌باشد.

تعاریف

حفاظت: تمام تلاش‌هایی كه در جهت درک میراث فرهنگی طرح می‌شود، شناخت تاریخ و مفهوم آن، اطمینان از صیانت مادی آن و نیز معرفی، مرمت و ارتقا آن صورت می‌گیرد. مراد از میراث فرهنگی آثار، مجموعه بناها و محوطه‌های دارای ارزش فرهنگی، به نحوی است كه در ماده‌ی 1 كنوانسیون میراث جهانی آمده است، می‌باشد.

کلام آخر

منابع اطلاعاتی به تمام مواد اعم از نوشته، شفاهی، منابع مادی كه شناخت طبیعت ویژگی‌ها، مفهوم و تاریخ میراث فرهنگی را ممكن می‌سازد. پیش‌نویس سند نارا در زمینه‌ی اصالت، توسط 45 نفر شركت‌كننده در كنفرانس نارا در رابطه با كنوانسیون میراث جهانی، تهیه و به تصویب رسید كه در نارای ژاپن از 1 تا 6 نوامبر 1994 به دعوت آژانس امور فرهنگی (دولت ژاپن) و شهرداری نارا برگزار شد. آژانس توسط كنفرانس نارا با همكاری یونسكو، ایكروم و ایكوموس سازماندهی شد. برای مطالعه بیش‌تر در منشورها و سندها در مرمت با یلدامدتور همراه باشید.

سند نارا 1994 - اصالت در بناها و بافت های تاریخی سند نارا 1994 - اصالت در بناها و بافت های تاریخی سند نارا 1994 - نارا در ژاپن 2024-06-08 21:41:21+3:30 سند نارا یکی از مهم‌ترین منشورهای موجود در رابطه با اصالت در بناهای تاریخی است که در سال 1994) مطرح شد. این سند در مورد تشخیص اصالت بر مقاد منشور ونیز نوشته شده است. سند نارا, منشور نارا, میراث فرهنگی, YaldaMedTour Barajin Salamat Road +98 Qazvin Qazvin, Qazvin Province, Iran. , info@yaldamedtour.com
img

دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی برای این محتوا درج نشده است. با درج دیدگاه خود، اولین نفر باشید!