مجتمع پزشکی جهاد دانشگاهی قزوین

مجتمع پزشکی جهاد دانشگاهی قزوین
مجتمع پزشکی
جهاد دانشگاهی قزوین
0
1
0
مجتمع پزشکی جهاد دانشگاهی قزوین

مجتمع پزشکی جهاد دانشگاهی قزوین

مجتمع درمانی جهاد دانشگاهی استان قزوین در تیرماه 1392 با تاسیس اولین مرکز تله مدیسین درمان ناباروری کشور در دو بخش آزمایشگاه پاتوبیولوژی و کلینیک درمان ناباروری فعالیت خود را آغاز کرد.

437

1